erfgrens en de strijd hierom

Grensbepalende regels voor uw tuin:
Tuinieren is prachtig maar wordt begrensd door de erfgrens van uw tuin. Juist deze grens zorgt vaak voor enige ergernis tussen buren. Jammer want dat maakt het tuin genieten soms minder leuk als het zou kunnen zijn.
Wat is de grens?
De erfgrens is de denkbeeldige lijn die twee erven van elkaar scheidt. Het is verstandig om de erfgrens af te bakenen, zodat u weet wat uw tuin is. En het voorkomt problemen met uw buurman.
Meestal is deze grens duidelijk afgebakend maar bij oudere wijken wil door de geschiedenis de duidelijkheid over de grens nogal eens “verwaterd “ . Indien duidelijkheid geboden is, kunt u altijd bij het kadaster het Kadasterdata inmeet verslag opvragen.(niet gratis) Het Kadasterdata inmeet verslag bevat de gegevens van wat in het verleden is ingemeten. Dit verslag ligt in het register opgeslagen.
Afscheidingsmuur
Voor het afscheiden van uw perceel zijn er regels opgesteld met betrekking tot de erfgrens. Op uw eigen perceel mag u altijd een erfafscheiding plaatsen met een maximale hoogte van 2,00 meter. Aan de voorzijde van uw perceel geldt een maximale hoogte van 1 meter. Let wel, de regels zijn anders wanneer uw perceel grenst aan een openbare weg of aan openbaar groen. Vraag altijd uw gemeente naar wat wel en wat niet mag.
Uw buren moeten meewerken aan het tot stand komen van de erfafscheiding uiteraard binnen de wettelijke grenzen of de gemeentelijke verordening. Het kan nooit kwaad als uw tuin grenst aan gemeentelijke gronden om contact op te nemen met de gemeente.
De afscheidingsmuur of schutting wordt precies op de erfgrens geplaatst. Een muur van 20cm dik staat dus 10 cm op het ene perceel en 10 cm op het andere perceel. De afscheidingsmuur is gezamenlijk bezit. De kosten voor de erfafscheiding is voor ieder 50%. Het onderhoud is ook voor beider rekening.
Naast het goed uitzoeken hoe het wettelijk nu precies zit heeft overleg met de buren alvorens u iets gaat bouwen of plaatsen verreweg de voorkeur.
Bomen en struiken: (bron vereniging eigen huis)
Overhangende beplanting mag u verwijderen als u daarvoor toestemming heeft van uw buren. Kap of snoei niet te rigoureus omdat de buren u aansprakelijk kunnen stellen als hun beplanting onherstelbaar beschadigt door uw snoeiwerk. Als ze geen toestemming geven, vraag het dan nog een keer schriftelijk.
U mag doorschietende wortels van bomen en struiken uit de tuin van uw buren op uw perceel zelf verwijderen. U hoeft hiervoor geen toestemming van uw buren te vragen. Licht uw buren wel vooraf in. Als u door de verwijdering de boom ernstig beschadigt, kunnen uw buren u aansprakelijk stellen.

Een heg of heester mag niet binnen 50 centimeter van de erfgrens staan. En een boom moet minimaal 2 meter (te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom) van de grens af staan. Voor beide punten geldt dit niet als:
De buren toestemming geven voor plaatsing dichter bij de erfgrens.

De erfgrens een openbare weg of een vaarwater is.
De boom, heg of heester niet hoger is dan de scheidsmuur tussen de erven.
De afstand kleiner mag zijn door een verordening of een plaatselijke gewoonte.
Er een erfdienstbaarheid is die stelt dat de boom/heg/heester dichterbij de erfgrens mag staan.
De boom er al zeker 20 jaar staat.))

Leibomen:
Vaak kiezen mensen om inkijk tegen te gaan voor leibomen. Buiten het feit om of leibomen het enige alternatief is om inkijk tegen te gaan moet rekening gehouden worden met het feit dat Leibomen niet tot hagen gerekend worden maar gewoon tot bomen. Hiervoor geldt dus dat ze gemeten vanuit het hart van de stam tot aan de erfgrens 2 mtr afstand moeten hebben. Alleen als buren uitdrukkelijk toestemming verlenen om de boom op de erfgrens te plaatsen, is dit toegestaan. Houdt overigens in dit geval rekening met het feit dat de bomen dan weer gezamenlijk bezit worden.
Bij leibomen vertel ik mijn klanten ook altijd dat als ze op de erfgrens geplaatst worden je afhankelijk wordt van het onderhoud dat uw buren aan hun zijde van de bomen verrichten. Als u buren niet zo secuur zijn als u, kan zo ’n boom in 1 jaar tijd aan uw achterzijde zomaar uitgroeien tot een normale boom. Leibomen moeten dus niet altijd op de erfgrens geplaatst worden om inkijk tegen te gaan. In een goed ontwerp kan het soms ook beperkt blijven tot 1 of 2 leivormen midden in uw tuin. De leiboom hoeft dan ook niet zo hoog te zijn.
Om inkijk tegen te gaan kan overigens ook een dubbele pergola geplaatst worden met klimplanten erover heen.